Õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Kinnisvarakool OÜ (10874409, edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Kinnisvarakool (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 • Õppetöö toimub hübriidõppe vormis. Õppur valib, kas osaleb koolitusel koolitusklassis või veebi vahendusel.
 • Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Koolitused toimuvad koolitusklassis, mis on õppurile sobiva valgustuse ja temperatuuriga ning võimaldab õppuril mugavalt osaleda täiendkoolitusel. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides. Kinnisvarakool OÜ koolitusklassis on nõuetele vastav ventilatsioon ja olemas kasutamiseks desinfitseerimise vahendid.
 • Kõik hübriidõppe koolitused salvestatakse.
 • Õppetöö toimub koolitustena septembrist juulini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Õppetöö toimub eesti keeles.
 • Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
  • õppekava nimetus;
  • õppeesmärk;
  • õpiväljundid;
  • õppekava koostamise alus;
  • sihtgrupp;
  • õppekeel;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppemeetod;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Kinnisvarakooli õppekavade struktuur vastab Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.
 • Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab kooli pidaja.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tõendi väljastamise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 • Koolitusele registreerumine
  • Koolitustel ja seminaridel osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel. Registreeruda saab internetis www.kinnisvarakool.ee, e-posti teel kool@kinnisvarakool.ee või telefoni teel +372 525 6655. Kõik registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
  • Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel kool@kinnisvarakool.ee või telefoni teel +372 525 6655.
 • Koolitusgrupi komplekteerimine
  • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
  • Koolituse alustamisel koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
  • Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppijale koolituse tasu tagasi.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

 • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
 • Veebi teel koolitusel osalemine on mõeldud ainult ühele kasutajale, kui pole kokkulepitud teisiti.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 • Õppur arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
 • Kui koolitaja tuvastab, et ühe maksnud kasutaja asemel osaleb veebis rohkem kasutajaid on koolitajal õigus kasutajad koolituselt eemaldada ja koolituse maksumust ei tagastata.
 • Koolituse läbimist tõendab Kinnisvarakooli poolt väljastatav tõend.
 • Koolituse läbimist tõendava tõendi väljastab Kinnisvarakool õppurile, kes osaleb koolitusel koolitusklassis või veebi vahendusel.
 • Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus veebipõhise ankeetküsimustiku. Koolituse tagasisidet kasutatakse õppeprotsessi parendamiseks.

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

 • Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
 • Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
 • Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 • Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
 • Õppemaksust vabastamist ei toimu.

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel kool@kinnisvarakool.ee.
 • Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 90% õppetasust.
 • Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
 • Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.
 • Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

Koolituse katkestamine

 • Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 • Täiendkoolitusele on oodatud ainult terved, nakkushaigus tunnusteta õppijad. Lektoril ja Kinnisvarakool OÜ töötajal on õigus eemaldada haigusnähtudega õppija koolituselt. Õppija saab liituda peale tervenemist järgmise õpigrupiga.

Õppija õigused ja kohustused

 • Õppijal on õigus:
  • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
  • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
  • nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
  • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
  • saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.
 • Õppija on kohustatud:
  • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
  • veenduma, et tal pole haigustunnuseid ja tema lähikondsetel pole tuvastatud COVID-19 viirust  ning ta pole kaasõpilastele nakkusohtlik;
   järgima koolitusel lektori ja Kinnisvarakool OÜ töötajate suunised isikukaitse vahendite kasutamise, desinfitseerimise ja distantsihoidmise osas. 
  • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
  • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
  • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.
 • Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

Lektorite kvalifikatsiooninõuded

 • Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • Kinnisvarakooli koolitajad järgivad koolitustel kõiki andragoogilisi printsiipe.

Vaidluste lahendamise kord

 • Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika