Õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Kinnisvarakool OÜ (10874409, edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Kinnisvarakool (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 • Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Koolitused toimuvad koolitusklassis, mis on õppurile sobiva valgustuse ja temperatuuriga ning võivaldab õppuril mugavalt osaleda täiendkoolitusel. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
 • Õppetöö toimub koolitustena septembrist juulini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Õppetöö toimub eesti keeles.
 • Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
 • Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
  • õppekava nimetus;
  • õppeesmärk;
  • õpiväljundid;
  • õppekava koostamise alus;
  • sihtgrupp;
  • õppekeel;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppemeetod;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Kinnisvarakooli õppekavade struktuur vastab Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.
 • Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab kooli pidaja.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tõendi väljastamise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

 • Koolitusele registreerumine
  • Koolitustel ja seminaridel osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel. Registreeruda saab internetis www.kinnisvarakool.ee, e-posti teel kool@kinnisvarakool.ee või telefoni teel +372 525 6655. Kõik registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
  • Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel kool@kinnisvarakool.ee või telefoni teel +372 525 6655.
 • Koolitusgrupi komplekteerimine
  • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
  • Koolituse alustamisel koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
  • Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppijale koolituse tasu tagasi.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

 • Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

 • Õppur arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
 • Koolituse läbimist tõendab Kinnisvarakooli poolt väljastatav tõend.
 • Koolituse läbimist tõendava tõendi väljastab Kinnisvarakool õppurile, kes osaleb koolitusel kohapeal vähemalt 80% koolituse mahust.
 • Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus veebipõhise ankeetküsimustiku. Koolituse tagasisidet kasutatakse õppeprotsessi parendamiseks.

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

 • Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
 • Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.
 • Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.
 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 • Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
 • Õppemaksust vabastamist ei toimu.

Koolitusest loobumine

 • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel kool@kinnisvarakool.ee.
 • Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 90% õppetasust.
 • Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
 • Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
 • Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.
 • Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

Koolituse katkestamine

 • Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 • Täiendkoolitusele on oodatud ainult terved, nakkushaigus tunnusteta õppijad. Lektoril ja Kinnisvarakool OÜ töötajal on õigus eemaldada haigusnähtudega õppija koolituselt. Õppija saab liituda peale tervenemist järgmise õpigrupiga.

Õppija õigused ja kohustused

 • Õppijal on õigus:
  • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
  • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
  • nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
  • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
  • saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.
 • Õppija on kohustatud:
  • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
  • veenduma, et tal pole haigustunnuseid ja tema lähikondsetel pole tuvastatud COVID-19 viirust  ning ta pole kaasõpilastele nakkusohtlik;
   järgima koolitusel lektori ja Kinnisvarakool OÜ töötajate suunised isikukaitse vahendite kasutamise, desinfitseerimise ja distantsihoidmise osas. 
  • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
  • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
  • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.
 • Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

Lektorite kvalifikatsiooninõuded

 • Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 • Kinnisvarakooli koolitajad järgivad koolitustel kõiki andragoogilisi printsiipe.

Vaidluste lahendamise kord

 • Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.01.2022 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida?